مومیایی شدن فوتوس
   

مومیایی شدن فتوس:

فتوس: بافت جنینی که قرار است تبدیل به کره شود،ابتدا به کندی رشد می کند،زیرا اجزای موجود در آن در حال حرکت و شکل گیری اند.اولین نشانه تشکیل اندامهای جنینی ،به نام ارگانوژنز خوانده می شود و موجود در حال شکل گیری تا اتمام روند ارگانوژنز ،جنین یا رویان خوانده می شود که در مورد اسب حدود 40 روز است از این به بعد یعنی روز 40 ام به بعد موجودی که قرار است تبدیل به کره شود ؛ فتوس خوانده می شود.

 زمانی که فتوس استخوانبندی خود را به دست آورد که حوالی 4 ماهگی آبستنی است،ادامه حضور فتوس مرده در رحم منجر به روند از دست دادن آب که در جذب حنین اتفاق می افتد می شود.با وجود این در چنین مواردی استخوان ها دست نخورده باقی می مانند و فتوس اب از دست داده(دهیدراته) به صورت مومی قابل تشخیص خواهد بود.

این حالت تنها فقط در مادیانهایی اتفاق می افتد که یکی از دوقلو ها مرده باشند،زیرا مرگ یک قلو منجر به سقط می شود مگر اینکه فتوس در سرویکس گیر کند.بنابر این مومیایی شدن فتوس بستگی به حضور جسم زرد دارد.

نکته:روند از دست دادن آب در هنگام جذب جنین:

جنین بعد از شکل گیری می تواند از بین برود و یا هضم شود و بدون انکه آثاری از ان باقی بماند محو می گردد که به این حالت جذب جنین می گویند.در واقع مرگ جنین یا فتوس قبل از حدود 4 ماهگی معمولاً همراه با از دست دادن مایعات توده جنینی است،به طوری که تمام مایعات فتوس که توده جنینی را تشکیل می داد مجدداً جذب می شود و به گردش خون مادیان  باز می گردد و بافت های جامد جنین یا فتوس و پرده های جنینی خشک می شوند و به واسطه اتولیز ناشی از آزاد شدن آنزیم های سلولس از بین می روند.تعیین مرحله آبستنی که در آن مرگ فتوس و به دنبال آن سقط فوری به جای جذب جنین اتفاق می افتد مشکل است،زیرا این وقایع بندرت قابل رویت هستند.