به ادامه مطلب مراجعه کنید !

روشهای تشخیص ماهی تازه از ماهی مانده و ماهی فاسد

 علائم ظاهری                            ماهی تازه                              ماهی مانده                                    ماهی فاسد 

   جلا                        ظاهری درخشنده و شفاف               بدون درخشندگی و کدر             فاقد درخشندگی کدروتیره

  آبشش             قرمز،عاری ازماده لزج و روشن           بیرنگ،آبشش براحتی کنده میشود        قهوه ای تیره مملوازماده لزج

   چشم                         شفاف،روشن ودرخشان                      کدر، فرورفته                           چشمهاکاملا”گود و فرورفته

 سرپوش آبشش               کاملا”برجسته و بسته             بازوبلندشده و بسته نیست                            کاملا”باز           

 فلس ها       درخشان،براق،        کدر،به راحتی ازپوست جدا می شود      سست و نرم، به  راحتی  کنده می شود  

  بو                     طبیعی و عاری از گندیدگی                            بوی زننده                        بوی گندیدگی و غیرطبیعی

 دهان                                           بسته                                       باز                                                       باز

دیواره شکمی     محکم ودارای دیواره ارتجاعی کافی     به حالت خوابیده درآمده   شکم ممیزی شکل،براحتی پاره می شود

 خون              خون محوطه شکمی بدون بو و روشن         خون تیره،کمی بوی غیرطبیعی             قهوه ای و بوی متعفن

 غوطه ور                             در آب فرو می رود                             شناور در آب                                           شناور در آب

 عضلات        محکم وارتجاعی،اتصال به استخوان محکم،      عضلات نرم و به آسانی از استخوان    پلاسیده،پژمرده وشل،   

دراثرفشارانگشت      اثرانگشت روی عضله نمی ماند      جدامی شود،اثرانگشت برآن می ماند       فرورفتگی ایجاد می شود  

فرستاده شده توسط dr farhad