دوستان عزیز برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این همایش به آدرس زیر مراجعه کنید !

 

 

 

      http://vetmed.shirazu.ac.ir/hpdcow/index.htm