تعیین کیفیت جوجه یک روزه امری ساده نیست و به طوری که بعضی از تولیدکنندگان بزرگ جوجه یک روزه در دنیا با در نظرگرفتن عوامل زیاد و جای دادن آنها در جداول مخصوص که به هر جدول نمره ایی تعلق می گیرد کیفیت جوجه یکروزه را تعیین می کنند ولی با در نظرگرفتن ده نشانی ذیل در بیشتر موارد می توان اختلاف جوجه خوب و بد را تعیین کرد :

1.جوجه هایی که از یک گله مادر ایجاد شده و در مرغداری های مختلف و تحت شرایط متفاوت مدیریتی در هفت روز اول تلفات زیاد غیرعادی داشته باشند ( لطفا" توجه شود که تلفات غیرعادی در یک مرغداری نمی تواند ملاک تعیین کیفیت جوجه قرار گیرد ).
2.وجود تعداد زیادی جوجه با علائم بسته نشدن کامل ناف و تورم آن.
3.وجود تعداد زیادی جوجه ضعیف ، وازد و جوجه هایی که قادر به خوردن دان و آشامیدن آب نیستند.
4.وجود تعداد زیادی جوجه در گله با علائم تنفسی و دهان زدن.
5.وجود تورم در مفاصل تعداد زیادی جوجه.
6.وجود جوجه هایی با چسبندگی در مقعد به تعداد زیاد.
7.وجود تعداد زیادی جوجه با علامت کاهش آب و از دست دادن آب بدن.
8.وجود تعداد زیادی جوجه رشد نکرده در روزهای اول پرورش گله.
9.بروز تلفات غیرعادی بدنبال واکسیناسیون روز اول در جوجه کشی.
10.بروز تلفات غیرعادی بدنبال مصرف واکسن های نیوکاسل و برونشیت در یک روزگی داخل جعبه در مرغداری.
در موردهای نهم و دهم باین امر لازم است توجه شود که واکنش شدید و تلفات زیاد در جوجه های کاملا" سالم نیز ممکن است بروز کند.
نوع و دوز واکسن ، روشی که واکسن مصرف شده و پائین بودن تیتر مادری بر علیه این بیماریها می توانند در تلفات ناشی از واکسیناسیون روز اول دخالت داشته باشند      

from:dr.mohamadi